05

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระอุปถัมภ์

06

รับชม สกู๊ปข่าวรณรงค์เลือกตั้ง

รับชม การรายงานข่าว ณ วันเลือกตั้ง

ลูกเสืออาสา กกต.
1.เด็กชายวัชรพงศ์ จันทร์ไทย
2.เด็กชายเลิศพงศ์ สิมะโภไคย
3.เด็กชายสุรศักดิ์ สุวรรณเล็ก
4.เด็กชายเกียรติณรงค์ แซ่ทู้
5.เด็กชายลิเดีย นวโอภาส
6.เด็กชายแสตมป์ เพชรงาม

ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.   
นางสาวนฤมล  สุวามิน   
นายสมชาย  วิจิตรไพศาล                  
ว่าที่ร้อยตรี ชัยยันต์ พันธุ์งาม

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการ    นายสมมารถ ไตรวิชา

HOME